Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Державну технічну інспекцію Державного департаменту страхового фонду документації

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 26 жовтня 2001 р. N 1447
                Київ
 
         Про затвердження Положення про
       Державну технічну інспекцію Державного
      департаменту страхового фонду документації
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 742 ( 742-2006-п ) від 25.05.2006
      N 643 ( 643-2008-п ) від 16.07.2008 }
 
 
 
   Відповідно до статті 14 Закону України "Про страховий фонд
документації України"  ( 2332-14 ) Кабінет Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Положення  про  Державну  технічну  інспекцію
Державного департаменту страхового фонду документації (додається).
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КIНАХ
 
   Iнд. 33
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 жовтня 2001 р. N 1447
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Державну технічну інспекцію
        Державного департаменту страхового
            фонду документації
 
 
   1. Державна технічна  інспекція  Державного  департаменту
страхового фонду документації (далі - Iнспекція) діє у складі
Державного департаменту страхового фонду документації та здійснює
контроль за дотриманням законодавства у сфері формування та
ведення страхового фонду документації (далі - страховий фонд)
галузевими,  обласними  (регіональними)  страховими  фондами
документації, створеними міністерствами, іншими центральними та
місцевими  органами  виконавчої  влади  і органами місцевого
самоврядування, а також підприємствами (установами) страхового
фонду документації та іншими юридичними і фізичними особами, які
формують і ведуть страховий фонд (далі - суб'єкти державної
системи страхового фонду документації).
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 742
( 742-2006-п ) від 25.05.2006 }
 
   2. Iнспекція  у  своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами
МНС,  наказами  Державного  департаменту  страхового  фонду
документації.
 
   3. Основними завданнями Iнспекції є:
 
   участь у  реалізації  державної політики щодо здійснення
контролю за формуванням та веденням страхового фонду суб'єктами
державної системи страхового фонду документації;
 
 
   { Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 742 ( 742-2006-п ) від 25.05.2006 }
 
 
   визначення стану  державної  системи  страхового  фонду
документації;
 
   проведення аналізу та подання рекомендацій щодо удосконалення
роботи, пов'язаної з вирішенням питань функціонування державної
системи страхового фонду документації.
 
   4. Iнспекція відповідно до покладених на неї завдань:
 
   1) проводить перевірки суб'єктів державної системи страхового
фонду документації з питань дотримання:
 
   вимог законодавства про страховий фонд;
 
   порядку формування та ведення страхового фонду;
 
   термінів формування страхового фонду та порядку внесення змін
до документів страхового фонду;
 
   науково-технічного рівня  виготовлення,  зберігання  та
відтворення документів страхового фонду;
 
   2) складає акти та узагальнює матеріали перевірок;
 
   3) розробляє  заходи,  спрямовані  на  усунення порушень
законодавства з питань страхового фонду та запобігання таким
порушенням;
 
   4) готує та подає Державному департаменту страхового фонду
документації інформацію про стан формування та ведення фонду
суб'єктами державної системи страхового фонду документації;
 
   5) подає пропозиції щодо впровадження передових технологій у
роботі, пов'язаній з вирішенням питань страхового фонду;
 
   6) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових
актів та нормативних документів з питань страхового фонду;
 
   7) безоплатно  надає  консультаційну  допомогу  суб'єктам
державної системи страхового фонду документації;
 
   8) здійснює інші функції у межах своїх повноважень.
 
   5. Iнспекція має право:
 
   доступу на територію суб'єктів державної системи страхового
фонду документації, щодо яких проводиться перевірка;
 
   отримувати від суб'єктів державної системи страхового фонду
документації, щодо яких проводиться перевірка, необхідні документи
та інформацію;
 
   давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) стосовно
усунення порушень у порядку формування та ведення страхового
фонду;
 
   залучати спеціалістів за погодженням з керівниками суб'єктів
державної системи страхового фонду документації для розгляду
питань, що належать до компетенції Iнспекції.
 
   6. Iнспекція зобов'язана:
 
   забезпечувати якісне проведення перевірок та об'єктивність їх
результатів;
 
   зберігати державну та іншу передбачену законом таємницю,
отриману під час здійснення своїх повноважень.
 
   7. У процесі виконання своїх повноважень Iнспекція взаємодіє
з іншими структурними  підрозділами  Державного  департаменту
страхового фонду документації, а також із суб'єктами державної
системи страхового фонду документації.
 
   При  Iнспекції  можуть  утворюватися  групи  позаштатних
(громадських) інспекторів, положення про які затверджує МНС.
{ Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 643
( 643-2008-п ) від 16.07.2008 }
 
   8. Порядок організації  роботи  Iнспекції  встановлюється
Положенням про організацію та проведення інспекційних перевірок
Державною технічною інспекцією Державного департаменту страхового
фонду документації, яке затверджується МНС.
 
   Посадові особи  Iнспекції,  які  відповідно до службових
обов'язків здійснюють контроль за  формуванням  та  веденням
страхового фонду, є державними інспекторами з питань формування та
ведення страхового фонду.
 
   Державним інспекторам видається посвідчення, виготовлене за
зразком, установленим МНС.
 
   9. Голова  Державного  департаменту  страхового  фонду
документації є Головним державним інспектором з питань формування
та ведення страхового фонду документації України.
 
   10. Iнспекцію очолює начальник, якого призначає на посаду та
звільняє з посади голова Державного департаменту страхового фонду
документації.
 
   Начальник Iнспекції  за  посадою є заступником Головного
державного інспектора з питань формування та ведення страхового
фонду документації України.
 
   11. Начальник Iнспекції:
 
   здійснює керівництво діяльністю Iнспекції, несе персональну
відповідальність за виконання завдань і функцій, покладених на
Iнспекцію;
 
   визначає ступінь відповідальності посадових осіб Iнспекції;
 
   подає голові  Державного  департаменту  страхового  фонду
документації пропозиції щодо призначення та звільнення посадових
осіб Iнспекції.
 
   12. Суб'єкти державної системи страхового фонду документації,
щодо яких проводяться  перевірки,  мають  право  оскаржувати
результати перевірок відповідно до законодавства.
 
   13. Iнспекція утримується за рахунок коштів, передбачених на
утримання Державного департаменту страхового фонду документації.
 
   14. Граничну чисельність працівників Iнспекції затверджує
голова Державного департаменту страхового фонду документації в
межах граничної чисельності працівників Департаменту.
 
   15. Iнспекція забезпечується матеріально-технічними засобами,
необхідними  для  виконання  покладених  на неї завдань, за
номенклатурою, затвердженою  головою  Державного  департаменту
страхового фонду документації.
 
   16. Iнспекція має печатку із своїм найменуванням, а також
бланк із зображенням  Державного  Герба  України  та  своїм
найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка