Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища (укр/рос)

               Угода
    між Урядом України та Урядом Російської Федерації
        про співробітництво в галузі охорони
           навколишнього середовища
              (укр/рос)
 
        
 
 
   Дата підписання:    26.07.1995
   Дата набрання чинності: 26.07.1995
 
   Уряд України  та  Уряд Російської Федерації, які надалі
іменуються Сторонами,
   виходячи з принципів і цілей Угоди між Україною і Російською
Федерацією про подальший розвиток міждержавних відносин від 23
червня 1992 року ( 643_018 ),
   бажаючи сприяти реалізації права кожної людини на сприятливе
для життя природне середовище,
   усвідомлюючи відповідальність за екологічну безпеку своїх
народів,  
   глибоко стурбовані нинішнім станом навколишнього середовища,
що загрожує незворотними наслідками для людської цивілізації і
здатне поставити під сумнів власне її існування,
   будучи впевненими, що співробітництво в  галузі  охорони
навколишнього  середовища  взаємовигідне  і сприяє подальшому
розвитку і зміцненню дружніх відносин між народами обох держав,
   беручи до уваги досвід, накопичений в галузі міжнародного
природоохоронного співробітництва,
   керуючись внутрішнім  законодавством  обох  держав  і
загальновизнаними нормами міжнародного природоохоронного права,
   базуючись на принципах державного суверенітету, погодилися
про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Сторони будуть розвивати і  зміцнювати  взаємовигідне  і
рівноправне  співробітництво  в  галузі охорони навколишнього
середовища, раціонального використання і відтворення природних
ресурсів на благо народів обох держав, керуючись принципом сталого
розвитку.
 
               Стаття 2
 
   Співробітництво між Сторонами здійснюється за  наступними
основними напрямками:
   - удосконалення природоохоронного законодавства;
   - здійснення узгоджених заходів, спрямованих на зменшення
негативного впливу глобальних змін природного середовища і клімату
на економіку і людину;
   - зниження впливу антропогенної діяльності  на  природне
середовище і клімат;
   - здійснення спільної діяльності  в  галузі  нормування,
стандартизації, метрології і сертифікації в охороні навколишнього
середовища і використання природних ресурсів;
   - охорона  поверхневих вод суші, морського середовища і
природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу і
морської економічної зони з врахуванням міжнародних угод в цій
галузі;
   - організація  спільного  моніторингу стану навколишнього
середовища в прикордонних районах;
   - моніторинг стану Чорного і Азовського морів;
   - збереження, відтворення і розширення лісового фонду;
   - охорона флори та фауни, особливо рідкісних і таких, що
знаходяться під загрозою зникнення, видів;
   - захист  земель  від шкідливих впливів, реабілітація і
відтворення  забруднених  територій,  державний  контроль  за
використанням земель;
   - боротьба з хімічним забрудненням ґрунтів, з повторним
засоленням зрошуваних земель, а також попередження ерозії ґрунтів;
   - здійснення  узгоджених  природоохоронних  заходів  по
забезпеченню ведення екологічно безпечного сільського господарства
в прикордонних районах;
   - розвиток  національних  парків, заповідників, створення
спільних природних територій, що  особливо  охороняються,  в
прикордонних районах;
   - проведення державної екологічної експертизи господарської
діяльності в прикордонній зоні;
   - безпечна експлуатація підприємств  атомної  енергетики,
хімічної промисловості, інших потенційно небезпечних промислових
об'єктів;
   - видалення,  знешкодження,  переробка  і  використання
промислових, сільськогосподарських і побутових відходів;
   - контроль за транскордонним переміщенням токсичних відходів;
   - дослідження біологічних і генетичних наслідків забруднення
навколишнього середовища, антропогенного впливу на нього;
   - захист від шкідливого впливу об'єктів промисловості і
енергетики в звичайних і надзвичайних ситуаціях;
   - взаємне оперативне інформування про  загрозу  значного
транскордонного забруднення території однієї з Сторін і про
прогнози його розповсюдження;
   - охорона і покращання стану навколишнього середовища в
містах та інших населених пунктах;
   - організація  екологічної освіти і виховання населення,
підготовка кадрів;
   - інформаційний  обмін  в  галузі  охорони навколишнього
середовища.
   Цей перелік основних напрямків співробітництва надалі може
уточнюватися за згодою Сторін.
 
               Стаття 3
 
   Співробітництво між Сторонами  здійснюється  у  наступних
основних формах:
   - здійснення спільних програм і проектів;
   - проведення  спільних  нарад,  конференцій, консультацій
експертів;
   - обмін  науково-технічною  і  юридичною  документацією,
методиками та іншою інформацією;
   - взаємний  обмін  нормативними актами в галузі охорони
навколишнього середовища;
   - проведення   спільного   інспектування  навколишнього
середовища, включаючи аерокосмічне інспектування;
   - проведення  спільних  фундаментальних  і  прикладних
екологічних досліджень;
   - взаємний обмін щорічними доповідями про стан навколишнього
природного середовища.
 
               Стаття 4
 
   Сторони вживають  заходів  щодо  врегулювання  питань
відповідальності у випадку транскордонних впливів, що завдають
шкоди здоров'ю населення і навколишньому природному середовищу.
 
               Стаття 5
 
   Відомствами, відповідальними за реалізацію цієї Угоди є:
   від Української Сторони - Міністерство охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України;
   від Російської Сторони - Міністерство охорони навколишнього
середовища і природних ресурсів Російської Федерації.
 
               Стаття 6
 
   Для координації діяльності по реалізації цієї Угоди Сторони
створюють Змішану російсько-українську комісію з питань охорони
навколишнього середовища (надалі - Комісія).
   Протягом шести місяців після набрання чинності цією Угодою
відповідальні  відомства  Сторін  інформують одне одного про
призначення співголів Комісії.
   Комісія розробляє і затверджує розраховані на відповідні
строки  програми  співробітництва між Сторонами з напрямків,
перерахованих в Статті 2 цієї Угоди, і дає необхідні рекомендації
щодо їх виконання.
 
               Стаття 7
 
   Під час відрядження експертів та інших осіб на засідання
Комісії, а також в рамках затверджених програм співробітництва,
транспортні витрати несе відряджаюча сторона. 
   Приймаюча сторона несе витрати по перебуванню делегації
відряджаючої сторони, в тому числі витрати, пов'язані з поїздками
з метою здійснення спільних заходів у межах території своєї
сторони, по медичному обслуговуванню, включаючи госпіталізацію,
якщо  стан  відрядженої  особи вимагає термінового медичного
обслуговування.
 
               Стаття 8
 
   Сторони, виходячи  з  цілей  даної  Угоди,  внутрішнього
законодавства і міжнародних зобов'язань, сприяють встановленню і
розвитку прямих зв'язків і безпосередніх контактів між установами
і організаціями (в тому числі неурядовими) обох Сторін, діяльність
яких пов'язана з охороною навколишнього середовища.
 
               Стаття 9
 
   Під час проведення робіт в рамках цієї Угоди на основі
договорів  (контрактів)  порядок  фінансування,  здійснення
розрахунків, відрядження спеціалістів, а також відповідальність за
невиконання зобов'язань визначаються у цих договорах (контрактах),
складених у відповідності до національного законодавства Сторін.
 
              Стаття 10
 
   Сторони не  несуть  відповідальності  за  зобов'язаннями
співпрацюючих організацій, прийнятими у відповідності з договорами
(контрактами), укладеними на основі цієї Угоди.
 
              Стаття 11
 
   Результати, отримані внаслідок спільної діяльності в рамках
цієї Угоди, можуть бути передані третім державам, їх юридичним і
фізичним особам тільки за згодою обох Сторін.
 
              Стаття 12
 
   Будь-які розбіжності, що можуть виникнути між  Сторонами
відносно тлумачення і застосування будь-якої Статті цієї Угоди,
усуваються шляхом переговорів або за допомогою інших процедур,
узгоджених Сторонами.
 
              Стаття 13
 
   Ця Угода не порушує прав і зобов'язань Сторін, що випливають
з раніше укладених ними міжнародних угод.
 
              Стаття 14
 
   Ця Угода набирає чинності з дня її підписання і буде чинною
до закінчення одного року з дня, коли одна з Сторін направить
другій Стороні письмове повідомлення про свій намір припинити її
дію.
   Припинення дії цієї  Угоди  не  зачіпає  дії  договорів
(контрактів), укладених на її основі.
 
   Здійснено 26 липня 1995 року у двох автентичних примірниках,
кожний українською і російською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За Уряд України           За Уряд Російської Федерації
 
 (підпис)               (підпис)
 
              Соглашение
      между Правительством Российской Федерации и
    Правительством Украины о сотрудничестве в области
           охраны окружающей среды
 
          (Москва, 26 июля 1995 года)
 
 
   Правительство Российской Федерации и Правительство Украины,
именуемые в дальнейшем "Сторонами",
   исходя из принципов и целей Соглашения между Российской
Федерацией и Украиной о дальнейшем развитии межгосударственных
отношений от 23 июня 1992 г. ( 643_018 ),
   желая содействовать реализации права каждого человека на
благоприятную для жизни природную среду,
   осознавая ответственность за экологическую безопасность своих
народов,
   глубоко озабоченные нынешним состоянием окружающей среды,
которое  чревато  необратимыми последствиями для человеческой
цивилизации и  способно  поставить  под  сомнение  само  ее
существование,
   будучи убежденными в том, что сотрудничество в области охраны
окружающей среды взаимовыгодно и способствует дальнейшему развитию
и укреплению дружественных отношений  между  народами  обоих
государств,
   принимая во  внимание  опыт,  накопленный  в  области
международного природоохранного сотрудничества,
   руководствуясь внутренним законодательством своих государств
и общепризнанными нормами международного природоохранного права,
   основываясь на принципах государственного суверенитета,
   согласились о нижеследующем:
 
               Статья 1
 
   Стороны будут  развивать  и  укреплять  взаимовыгодное и
равноправное сотрудничество в области охраны окружающей среды,
рационального использования и возобновления природных ресурсов на
благо  народов  обоих  государств,  руководствуясь  принципом
устойчивого развития.
 
               Статья 2
 
   Сотрудничество между Сторонами осуществляется по следующим
основным направлениям:
   совершенствование природоохранного законодательства;
   проведение согласованных мер, направленных на  уменьшение
негативного воздействия глобальных изменений природной среды и
климата на экономику и человека;
   снижение влияния  антропогенной деятельности на природную
среду и климат;
   осуществление совместной деятельности в области нормирования,
стандартизации, метрологии и сертификации в охране окружающей
среды и использовании природных ресурсов;
   охрана поверхностных вод суши, морской среды и природных
ресурсов территориальных вод, континентального шельфа и морской
экономической зоны с учетом международных соглашений в этой
области;
   организация совместного мониторинга  состояния  окружающей
среды в приграничных районах;
   мониторинг состояния Черного и Азовского морей;
   сохранение, возобновление и расширение лесного фонда;
   охрана флоры и фауны, особенно редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов;
   защита земель от  вредных  воздействий,  реабилитация  и
восстановление загрязненных территорий, государственный контроль
за использованием земель;
   борьба с  химическим  загрязнением  почвы,  с  вторичным
засолением орошаемых земель, а также предотвращение эрозии почв;
   осуществление согласованных природоохранных мероприятий по
обеспечению ведения экологически безопасного сельского хозяйства в
приграничных районах;
   развитие национальных  парков,  заповедников,  создание
совместных особо охраняемых природных территорий в приграничных
районах;
   проведение государственной   экологической   экспертизы
хозяйственной деятельности в приграничной зоне;
   безопасная эксплуатация  предприятий  атомной  энергетики,
химической  промышленности,  других  потенциально  опасных
промышленных объектов;
   удаление, обезвреживание,  переработка  и  использование
промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов;
   контроль за транспортным перемещением токсичных отходов;
   исследование биологических  и  генетических  последствий
загрязнения окружающей среды, антропогенного воздействия на нее;
   защита от вредного воздействия объектов промышленности и
энергетики в обычных и чрезвычайных ситуациях;
   взаимное оперативное информирование об угрозе значительного
трансграничного загрязнения территории одной из Сторон и  о
прогнозах его распространения;
   охрана и улучшение состояния окружающей среды в городах и
других населенных пунктах;
   организация экологического  образования  и   воспитания
населения, подготовка кадров;
   информационный обмен в области охраны окружающей среды.
   Данный перечень  основных  направлений  сотрудничества  в
дальнейшем может уточняться с согласия Сторон.
 
               Статья 3
 
   Сотрудничество между Сторонами осуществляется в следующих
основных формах:
   осуществление совместных программ и проектов;
   проведение совместных совещаний, конференций, консультаций
экспертов;
   обмен научно-технической  и  юридической  документацией,
методиками и другой информацией;
   взаимный обмен  нормативными  актами  в  области  охраны
окружающей среды;
   проведение совместного  инспектирования  окружающей среды,
включая аэрокосмическое инспектирование;
   проведение совместных   фундаментальных   и  прикладных
экологических исследований;
   взаимный обмен ежегодными докладами о состоянии окружающей
природной среды.
 
               Статья 4
 
   Стороны принимают  меры  по  урегулированию  вопросов
ответственности в случае трансграничных воздействий, наносящих
ущерб здоровью населения и окружающей среде.
 
               Статья 5
 
   Ведомствами, ответственными  за  реализацию  настоящего
Соглашения, являются:
   с Российской Стороны - Министерство охраны окружающей среды и
природных ресурсов Российской Федерации;
   с Украинской Стороны -  Министерство  охраны  окружающей
природной среды и ядерной безопасности Украины.
 
               Статья 6
 
   Для координации  деятельности  по  реализации  настоящего
Соглашения Стороны создают Смешанную Российско-Украинскую комиссию
по вопросам охраны окружающей среды (далее именуется - Комиссия).
   В течение шести месяцев после вступления в силу настоящего
Соглашения ответственные ведомства Сторон уведомляют друг друга о
назначении сопредседателей Комиссии.
   Комиссия разрабатывает  и  утверждает  рассчитанные  на
определенные сроки программы сотрудничества между Сторонами по
направлениям, перечисленным в статье 2 настоящего Соглашения, и
дает необходимые рекомендации по их выполнению.
 
               Статья 7
 
   При командировании экспертов и других лиц на  заседания
Комиссии, а также в рамках утвержденных программ сотрудничества
транспортные расходы несет командирующая Сторона.
   Принимающая Сторона несет расходы по пребыванию делегации
командирующей Стороны, в том числе расходы, связанные с поездками
в целях осуществления совместных мероприятий в пределах территории
своей  Стороны,  по  медицинскому  обслуживанию,  включая
госпитализацию,  если состояние командированного лица требует
срочного медицинского обслуживания.
 
               Статья 8
 
   Стороны, исходя из целей настоящего Соглашения, внутреннего
законодательства  и  международных  обязательств, способствуют
установлению и развитию прямых связей и непосредственных контактов
между   учреждениями  и  организациями  (в  том  числе
неправительственными) обеих Сторон, деятельность которых связана с
охраной окружающей среды.
 
               Статья 9
 
   При проведении работ в рамках настоящего Соглашения на основе
договоров (контрактов)  порядок  финансирования,  производства
расчетов, командирования специалистов, а также ответственность за
невыполнение  обязательств  определяются  в  этих  договорах
(контрактах),  составленных  в  соответствии  с  национальным
законодательством Сторон.
 
              Статья 10
 
   Стороны не  несут  ответственности  по  обязательствам
сотрудничающих организаций, принятым в соответствии с договорами
(контрактами), заключенными на основе настоящего Соглашения.
 
              Статья 11
 
   Результаты, полученные вследствие совместной деятельности в
рамках  настоящего  Соглашения,  могут быть переданы третьим
государствам, их юридическим и физическим лицам только с согласия
обеих Сторон.
 
              Статья 12
 
   Любые разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в
отношении толкования и применения  любой  статьи  настоящего
Соглашения, устраняются путем переговоров или с помощью других
процедур, согласованных между Сторонами.
 
              Статья 13
 
   Настоящее Соглашение не затрагивает прав и  обязательств
Сторон,  вытекающих  из  ранее заключенных ими международных
соглашений.
 
              Статья 14
 
   Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
будет оставаться в силе до истечения одного года со дня, когда
одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление о
своем намерении прекратить его действие.
   Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает
действия договоров (контрактов), заключенных на его основе.
 
   Совершено в г. Москве 26 июля 1995 года в двух подлинных
экземплярах, каждый на русском и украинском языках, причем оба
текста имеют одинаковую силу.
 
                             (Подписи)
 
   Соглашение вступило в силу в день его подписания.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка