Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            17.11.2004 N 555
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 листопада 2004 р.
                   за N 1511/10110
 
 
     Про затвердження Iнструкції з бухгалтерського
    обліку операцій в іноземній валюті та банківських
           металах у банках України
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами Правління
                     Національного банку
    N 309 ( z1104-07 ) від 31.08.2007 
    N 135 ( z0566-08 ) від 21.05.2008 }
 
 
   Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), статті 68 Закону України "Про банки і
банківську  діяльність"  ( 2121-14 ), з  метою  вдосконалення
бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських
металах у банках України Правління Національного  банку  України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Iнструкцію з бухгалтерського обліку операцій в
іноземній  валюті  та  банківських металах у банках України
(додається).
 
   2. Департаменту бухгалтерського  обліку  (В.I.Ричаківська)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї  постанови  до  відома  територіальних  управлінь
Національного  банку  України  та  банків для керівництва і
використання в роботі.
 
   3. Визнати такими, що втратили чинність:
   постанову Правління Національного банку України від 16.12.98
N 520 ( va520500-98 )  "Про внесення змін і доповнень до деяких
нормативних актів Національного банку України", із змінами;
   постанову Правління  Національного  банку  України  від
07.12.2000 N 471 ( z0950-00 )  "Про  внесення змін до Правил
бухгалтерського обліку уповноваженими банками України обмінних
операцій в іноземній валюті та банківських металах", зареєстровану
в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за N 950/5171;
   постанову Правління  Національного  банку  України  від
22.04.2002 N 146 ( z0421-02 )  "Про  внесення змін до Правил
бухгалтерського обліку уповноваженими банками України обмінних
операцій в іноземній валюті та банківських металах", зареєстровану
в Міністерстві юстиції України 11.05.2002 за N 421/6709;
   пункт 2 постанови Правління Національного банку України від
06.08.2003 N 325 ( z0749-03 ) "Про затвердження Положення про
здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами
та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного
банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
29.08.2003 за N 749/8070, із змінами.
 
   4. Постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.
 
   5. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
 
 В.о. Голови                      А.П.Яценюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   17.11.2004 N 555
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 листопада 2004 р.
                   за N 1511/10110
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
     з бухгалтерського обліку операцій в іноземній
     валюті та банківських металах у банках України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ця Iнструкція визначає методологічні засади відображення
в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземній
валюті та банківських металах, що здійснюють банки України.
 
   1.2. Iнструкція розроблена відповідно до Законів України "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про Національний банк
України" ( 679-14 ),  "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" ( 996-14 ), інших законодавчих актів України
та  нормативно-правових  актів Національного банку України й
ґрунтується  на  основних  вимогах  міжнародних  стандартів
бухгалтерського  обліку та національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.
 
   1.3. Терміни,  що  використовуються  в  цій  Iнструкції,
вживаються в таких значеннях:
   балансова вартість іноземної валюти - вартість іноземної
валюти в грошовій одиниці України, за якою вона відображена в
балансі (гривневий еквівалент за офіційним (обліковим) курсом
(далі - офіційний курс) гривні до іноземних валют);
   валюта звітності - грошова одиниця України;
   дата операції - дата, з якої банк зобов'язується придбати або
продати актив;
   дата розрахунку - дата, з якої актив передається банку або
банком;
   монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також
про такі активи й зобов'язання,  які  отримуватимуться  або
сплачуватимуться у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх
еквіваленті;
   немонетарні статті - статті інші, ніж монетарні  статті
балансу.
 
   1.4. У бухгалтерському обліку операції в іноземній валюті та
банківських металах відображаються відповідно до їх економічної
суті за балансовими і позабалансовими рахунками Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою
Правління  Національного банку України  від 17.06.2004 N 280
( z0918-04 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.07.2004 за N 918/9517, з урахуванням вимог нормативно-правових
актів Національного банку України з валютного регулювання та
контролю.
 
   1.5. Бухгалтерський облік операції в іноземній валюті та
банківських металах банки здійснюють у подвійній оцінці, а саме в
номінальній сумі іноземної валюти, одиницях ваги металу, щодо яких
установлюється офіційний курс гривні, - тройських унціях та
гривневому еквіваленті за офіційним курсом.
 
   1.6. Операції в іноземній валюті та банківських металах під
час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом
перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням офіційного
курсу гривні до іноземних валют на дату здійснення операції (дата
визнання  активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і
витрат).
 
   1.7. На кожну наступну після визнання дату балансу:
   а) усі монетарні статті в іноземній валюті та банківських
металах відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним
курсом гривні до іноземних валют і банківських металів на дату
балансу;
   б) немонетарні статті в іноземній валюті та банківських
металах, що обліковуються за собівартістю, відображаються  в
бухгалтерському обліку за офіційним курсом гривні до іноземних
валют і банківських металів на дату визнання (дату здійснення
операції);
   в) немонетарні статті в іноземній валюті та банківських
металах, що обліковуються за справедливою вартістю, відображаються
в бухгалтерському обліку за офіційним курсом гривні до іноземних
валют і банківських металів на дату визначення їх справедливої
вартості.
 
   1.8. Доходи і витрати (нараховані, отримані, сплачені) в
іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку  за
рахунками класів 6 і 7 у національній валюті за офіційним курсом
гривні до іноземних валют на дату їх визнання з використанням
технічних рахунків групи 380 "Позиція банку щодо іноземної валюти
та банківських металів".
 
   1.9. Активи і зобов'язання в іноземній валюті та банківських
металах  відображаються  у фінансовій звітності в гривневому
еквіваленті за офіційним курсом на дату складання звітності або на
дату їх визнання. Залишки за технічними рахунками 3800 та 3801 не
включаються до фінансової звітності.
 
   1.10. Iноземна валюта та банківські метали, що прийняті
банком на зберігання, обліковуються за позабалансовим рахунком
9703 у гривнях за офіційним курсом на дату прийняття їх на
зберігання.
 
   1.11. Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій
з готівкою в іноземній валюті та банківськими металами у фізичній
формі, іншими фінансовими та платіжними інструментами в іноземній
валюті   та   банківських   металах  регулюється  іншими
нормативно-правовими актами Національного банку України.
 
      2. Рахунки, що використовуються в Iнструкції
   для відображення в обліку операцій в іноземній валюті
           та банківських металах
 
   2.1. Для  відображення в бухгалтерському обліку операцій
банків в іноземній валюті та банківських металах використовуються
такі балансові та позабалансові рахунки:
   1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку
України";
   1500 АП "Кореспондентські рахунки, що відкриті в  інших
банках";
   1600 АП "Кореспондентські рахунки інших банків";
   2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання";
   2603 П "Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання";
   2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб";
   2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ";
   2800 А  "Дебіторська  заборгованість  за  операціями  з
купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та  дорогоцінних
металів для клієнтів банку";
   2801 А "Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними
паперами для клієнтів банку";
   2900 П  "Кредиторська  заборгованість  за  операціями  з
купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних
металів для клієнтів банку";
   2909 П "Iнша кредиторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку";
   3540 А "Дебіторська заборгованість з придбання та продажу
іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку";
   3541 А "Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними
паперами для банку";
   3640 П "Кредиторська заборгованість з придбання та продажу
іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку";
   3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських
металів";
   3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та
банківських металів";
   3811 АП "Переоцінка фінансових інструментів, що обліковується
за позабалансовими рахунками";
   5102 АП "Результати переоцінки цінних паперів у портфелі
банку на продаж";
   6100 П  "Комісійні  доходи  від  розрахунково-касового
обслуговування банків";
   6109 П "Iнші комісійні доходи за операціями з банками";
   6110 П  "Комісійні  доходи  від  розрахунково-касового
обслуговування клієнтів";
   6114 П "Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та
ринку банківських металів для клієнтів";
   6119 П "Iнші комісійні доходи за операціями з клієнтами";
   6204 АП "Результат від торгівлі  іноземною  валютою  та
банківськими металами";
   9200 А "Валюта та банківські метали, що куплені за умовами
спот";
   9210 П "Валюта та банківські метали, що продані за умовами
спот";
   9703 А "Iнші активи на зберіганні";
   9830 А "Документи і цінності, прийняті на інкасо";
   9831 А "Документи і цінності, відправлені на інкасо";
   990 "Контррахунки для рахунків розділів 90-95";
   991 "Контррахунки для рахунків розділів 96-98";
   9920 АП "Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та
банківськими металами".
{ Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Правління Національного банку N 309 ( z1104-07 ) від 31.08.2007,
N 135 ( z0566-08 ) від 21.05.2008 }
 
   2.2. Під час відображення в бухгалтерському обліку операцій в
іноземній валюті та банківських металах за балансовими рахунками
банки можуть використовувати технічні рахунки 3800 та 3801.
   Наприкінці кожного  операційного  дня  суми  залишків  у
гривневому еквіваленті за технічними рахунками 3800 та 3801 мають
бути тотожними.
   Різниці між  сумами  залишків  у  гривневому еквіваленті
відповідної  іноземної  валюти  та  банківських  металів  за
аналітичними рахунками 3800 та 3801 у розрізі кодів іноземної
валюти та банківських металів, що виникають у  зв'язку  із
математичним округленням, відображаються за балансовим рахунком
6204.
 
   2.3. Для відображення операцій з купівлі-продажу іноземної
валюти та банківських металів за позабалансовими рахунками банки
можуть використовувати технічний рахунок 9920.
 
   2.4. Аналітичний облік активів і зобов'язань в іноземній
валюті та банківських металах, реалізованих та нереалізованих
результатів за операціями в іноземній валюті, відкритих валютних
позицій та їх гривневих еквівалентів здійснюється в розрізі кодів
валют і банківських металів.
 
   2.5. Порядок ведення аналітичного обліку  за  технічними
рахунками та технічні аспекти переоцінки рахунків в іноземній
валюті та банківських металах банк визначає самостійно в обліковій
політиці  з  урахуванням можливостей програмного забезпечення
відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку
України.
 
   2.6. Під час відображення операцій в іноземній валюті та
банківських металах банки за потреби використовують транзитні
рахунки,  рахунки  з  обліку  дебіторської  та кредиторської
заборгованості відповідно до облікової політики з  подальшим
відображенням  операцій  за  відповідними  рахунками  за  їх
призначенням.
 
   2.7. Рахунок 2603 банки використовують з метою здійснення
валютного контролю та обов'язкового продажу іноземної валюти
відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку
України з валютного регулювання.
 
    3. Відображення в бухгалтерському обліку операцій
      в іноземній валюті та банківських металах
             на дату операції
 
   3.1. Операції  з  купівлі-продажу  іноземної  валюти  та
банківських  металів  за  умовами  спот  на  дату  операції
відображаються  в  обліку за позабалансовими рахунками такою
бухгалтерською проводкою:
   а) купівля валюти та банківських металів:
   Дебет
   9200
   Кредит
   9920 - на суму купленої валюти та банківських металів;
   б) продаж валюти та банківських металів:
   Дебет
   9920
   Кредит
   9210 - на суму проданої валюти та банківських металів.
 
   3.2. На дату розрахунку за операціями з купівлі-продажу
іноземної валюти та банківських металів у бухгалтерському обліку
за позабалансовими рахунками виконуються зворотні проводки:
   а) у разі купівлі валюти та банківських металів:
   Дебет
   9920
   Кредит
   9200 - на суму купленої валюти та банківських металів;
   б) у разі продажу валюти та банківських металів:
   Дебет
   9210
   Кредит
   9920 - на суму проданої валюти та банківських металів.
 
   {  Пункт  3.3 глави 3 виключено на підставі Постанови
Правління Національного банку N 309 ( z1104-07 ) від 31.08.2007 }
 
   {  Пункт  3.4 глави 3 виключено на підставі Постанови
Правління Національного банку N 309 ( z1104-07 ) від 31.08.2007 }
 
   {  Пункт  3.5 глави 3 виключено на підставі Постанови
Правління Національного банку N 309 ( z1104-07 ) від 31.08.2007 }
 
   {  Пункт  3.6 глави 3 виключено на підставі Постанови
Правління Національного банку N 309 ( z1104-07 ) від 31.08.2007 }
 
    4. Відображення в бухгалтерському обліку операцій
    з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських
    металів для власних потреб банку на дату розрахунку
 
   4.1. На дату розрахунку операції з купівлі іноземної валюти
та банківських металів за національну валюту у клієнтів банку
відображаються за балансовими рахунками такими бухгалтерськими
проводками:
   а) на суму коштів у гривнях, що сплачуються клієнту -
продавцю іноземної валюти та банківських металів:
   Дебет
   3540 або 3801
   Кредит
   2600, 2620, 2650;
   б) на суму іноземної валюти та банківських металів, що
куплені та отримані від клієнтів:
   Дебет
   2600, 2620, 2650
   Кредит
   3640 або 3800;
   в) на  суму  закриття  кредиторської  та  дебіторської
заборгованості:
   Дебет
   3640 або 3800
   Кредит
   3540 або 3801;
   г) на суму різниці між вартістю купленої іноземної валюти та
банківських металів за офіційним курсом гривні до іноземних валют
та вартістю за курсом купівлі:
   Дебет
   3801
   Кредит
   6204 - у разі позитивної різниці між гривневим еквівалентом
купленої іноземної валюти за офіційним курсом гривні до іноземних
валют та її вартістю за курсом купівлі;
   або
   Дебет
   6204 - у разі від'ємної різниці між гривневим еквівалентом
купленої іноземної валюти за офіційним курсом гривні до іноземних
валют та її вартістю за курсом купівлі;
   Кредит
   3801.
 
   4.2. Операції з купівлі іноземної валюти та банківських
металів за іншу іноземну валюту у клієнтів банку відображаються на
дату розрахунку за балансовими рахунками такими бухгалтерськими
проводками:
   а) на суму іноземної валюти та банківських металів, що
куплені та отримані від клієнтів:
   Дебет
   2600, 2620, 2650
   Кредит
   3640 або 3800;
   б) на суму іноземної валюти та банківських металів, що
продані і перераховані клієнту:
   Дебет
   3540 або 3800
   Кредит
   2600, 2620, 2650;
   в) закриття кредиторської та дебіторської заборгованості за
операцією з купівлі іноземної валюти та банківських металів:
   Дебет
   3640 або 3800
   Кредит
   3540 або 3800;
   г) на суму різниці між вартістю проданої  та  купленої
іноземної валюти та банківських металів за офіційним курсом гривні
до іноземних валют:
   Дебет
   3801 - за купленою іноземною  валютою  та  банківськими
металами;
   Кредит
   3801 -  за  проданою  іноземною валютою та банківськими
металами;
   6204 - у разі позитивної різниці між гривневим еквівалентом
проданої та купленої іноземної валюти за офіційним курсом гривні
до іноземних валют;
   або
   Дебет
   6204 - у разі від'ємної різниці між гривневим еквівалентом
проданої та купленої іноземної валюти за офіційним курсом гривні
до іноземних валют;
   3801 -  за  купленою  іноземною валютою та банківськими
металами;
   Кредит
   3801 - за проданою іноземною  валютою  та  банківськими
металами.
 
   4.3. Операції з продажу іноземної валюти та банківських
металів за національну валюту клієнтам банку на дату розрахунку
відображаються за балансовими рахунками такими бухгалтерськими
проводками:
   а) на суму іноземної валюти та банківських металів, що
продані клієнту-покупцю:
   Дебет
   3540 або 3800
   Кредит
   2600, 2620, 2650;
   б) на  суму гривні, що отримана від клієнта - покупця
іноземної валюти та банківських металів:
   Дебет
   2600, 2620, 2650
   Кредит
   3640 або 3801;
   в) на  суму  закриття  кредиторської  та  дебіторської
заборгованості:
   Дебет
   3640 або 3801
   Кредит
   3540 або 3800;
   г) на суму різниці між вартістю проданої іноземної валюти та
банківських металів за офіційним курсом гривні до іноземних валют
і вартістю за курсом продажу:
   Дебет
   3801
   Кредит
   6204 - у разі позитивної різниці між гривневим еквівалентом
проданої іноземної валюти за офіційним курсом гривні до іноземних
валют та вартістю за курсом продажу;
   або
   Дебет
   6204 - у разі від'ємної різниці між гривневим еквівалентом
проданої валюти за офіційним курсом гривні до іноземних валют та
її вартістю за курсом продажу;
   Кредит
   3801.
 
   4.4. Операції з продажу іноземної валюти та банківських
металів за іншу іноземну валюту клієнтам банку відображаються на
дату розрахунку за балансовими рахунками такими бухгалтерськими
проводками:
   а) на суму іноземної валюти та банківських металів, що
куплені у клієнта:
   Дебет
   2600, 2620, 2650
   Кредит
   3640 або 3800;
   б) на суму іноземної валюти та банківських металів, що
продані і перераховані клієнту:
   Дебет
   3540 або 3800
   Кредит
   2600, 2620, 2650;
   в) закриття кредиторської та дебіторської заборгованості за
операцією з продажу іноземної валюти та банківських металів:
   Дебет
   3640 або 3800
   Кредит
   3540 або 3800;
   г) на суму різниці між вартістю проданої  та  купленої
іноземної валюти та банківських металів за офіційним курсом гривні
до іноземних валют:
   Дебет
   3801 - на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та
банківських металів, що купуються;
   Кредит
   3801 - на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та
банківських металів, що продаються;
   6204 - у разі позитивної різниці між гривневим еквівалентом
проданої та купленої іноземної валюти за офіційним курсом гривні
до іноземних валют;
   або
   Дебет
   6204 - у разі від'ємної різниці між гривневим еквівалентом
проданої  та купленої валюти за офіційним курсом гривні до
іноземних валют;
   3801 - на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та
банківських металів, що купуються;
   Кредит
   3801 - на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та
банківських металів, що продаються.
 
   4.5. Операції з конвертації однієї іноземної валюти в іншу
іноземну валюту відображаються в бухгалтерському обліку як купівля
однієї валюти з одночасним продажем іншої за крос-курсом на дату
розрахунку. У цьому разі здійснюються такі бухгалтерські проводки:
   Дебет
   1500, 1600
   Кредит
   3800 - на суму валюти, що купується;
   Дебет
   3800
   Кредит
   1500, 1600 - на суму валюти, що продається.
   Одночасно здійснюється така бухгалтерська проводка:
   Дебет
   3801 - на суму гривневого еквівалента іноземної валюти, що
купується;
   Кредит
   3801 - на суму гривневого еквівалента іноземної валюти, що
продається.
 
    5. Відображення в бухгалтерському обліку операцій
    з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських
    металів за дорученням клієнтів на дату розрахунку
 
   5.1. Операції з купівлі іноземної валюти та банківських
металів  за  національну  валюту  за  дорученням  клієнтів
відображаються на дату розрахунку за балансовими рахунками такими
бухгалтерськими проводками:
   а) перерахування клієнтом коштів у національній валюті на
купівлю іноземної валюти та банківських металів:
   Дебет
   2600, 2620, 2650
   Кредит
   2900;
   б) перерахування  коштів  у національній валюті продавцю
іноземної валюти та банківських металів:
   Дебет
   2900
   Кредит
   1200, 1500, 1600, 2600, 2620, 2650;
   в) зарахування іноземної валюти та банківських металів, що
 куплені і отримані для клієнтів:
   Дебет
   1500, 1600
   Кредит
   2900;
   г) зарахування купленої іноземної валюти та  банківських
 металів на рахунок клієнта:
   Дебет
   2900
   Кредит
   2600, 2620, 2650;
   ґ) утримання комісії банку та повернення клієнту коштів у
національній валюті, якщо іноземна валюта куплена за курсом, що
нижчий, ніж заявлено клієнтом:
   Дебет
   2900
   Кредит
   6114 - на суму комісії банку;
   1200, 2600, 2620, 2650 - на суму коштів у національній
валюті, що повертається клієнту, якщо іноземна валюта куплена за
курсом, що нижчий, ніж заявлено клієнтом за вирахуванням комісії.
 
   5.2. Операції з купівлі іноземної валюти та банківських
металів за іншу  іноземну  валюту  за  дорученням  клієнтів
відображаються на дату розрахунку за балансовими рахунками такими
бухгалтерськими проводками:
   а) перерахування клієнтом коштів в іноземній валюті  на
купівлю іншої іноземної валюти:
   Дебет
   2600, 2620, 2650
   Кредит
   2900;
   б) перерахування  коштів  продавцю  іноземної  валюти та
банківських металів:
   Дебет
   2900
   Кредит
   1500, 1600, 2600, 2620, 2650;
   в) отримання іноземної валюти та банківських металів, що
надійшли від продавця для зарахування на рахунок клієнта-покупця:
   Дебет
   1500, 1600, 2600, 2620, 2650
   Кредит
   2900;
   г) зарахування  купленої іноземної валюти та банківських
 металів на рахунок клієнта-покупця:
   Дебет
   2900
   Кредит
   2600, 2620, 2650;
   ґ) у разі повернення клієнту різниці коштів в іноземній
валюті, якщо іноземна валюта куплена за курсом, що нижчий, ніж
заявлено клієнтом:
   Дебет
   2900
   Кредит
   2600, 2620, 2650;
   д) визнання комісії банку:
   Дебет
   2900
   Кредит
   3800.
   Одночасно здійснюється  проводка  на  суму  гривневого
еквівалента комісії банку:
   Дебет
   3801
   Кредит
   6114.
 
   5.3. Операції з продажу іноземної валюти та банківських
металів  за  національну  валюту  за  дорученням  клієнтів
відображаються на дату розрахунку за балансовими рахунками такими
бухгалтерськими проводками:
   а) перерахування  клієнтом-продавцем  іноземної валюти та
банківських металів:
   Дебет
   2600, 2620, 2650
   Кредит
   2900;
   б) перерахування іноземної валюти та банківських металів
покупцю:
   Дебет
   2900
   Кредит
   1500, 1600, 2600, 2620, 2650;
   в) зарахування гривні, що отримана для клієнтів за продану
іноземну валюту та банківські метали:
   Дебет
   1200, 1500, 1600
   Кредит
   2600, 2620, 2650, 2900;
   г) утримання комісії банку:
   Дебет
   2900
   Кредит
   6114 - на суму комісії банку.
 
   5.4. Операції з продажу іноземної валюти та банківських
металів за іншу  іноземну  валюту  за  дорученням  клієнтів
відображаються на дату розрахунку за балансовими рахунками такими
бухгалтерськими проводками:
   а) перерахування  клієнтом коштів в іноземній валюті та
банківських металів на купівлю іншої іноземної валюти:
   Дебет
   2600, 2620, 2650
   Кредит
   2900;
   б) перерахування  покупцю  коштів в іноземній валюті та
банківських металів:
   Дебет
   2900
   Кредит
   1500, 1600, 2600, 2620, 2650;
   в) отримання іноземної валюти, що надійшла для зарахування
клієнту:
   Дебет
   1500, 1600, 2600, 2620, 2650
   Кредит
   2900;
   г) зарахування  купленої іноземної валюти та банківських
металів на рахунок клієнта-покупця:
   Дебет
   2900
   Кредит
   2600, 2620, 2650;
   ґ) визнання комісії банку:
   Дебет
   2900
   Кредит
   3800.
   Одночасно здійснюється  проводка  на  суму  гривневого
еквівалента комісії банку:
   Дебет
   3801
   Кредит
   6114.
 
   5.5. Операції з конвертації однієї іноземної валюти в іншу
іноземну валюту та одного банківського металу в інший банківський
метал за дорученням клієнта відображаються в бухгалтерському
обліку на дату розрахунку за крос-курсом такими проводками:
   Дебет
   2600, 2620, 2650
   Кредит
   3800 - на суму іноземної валюти та банківського металу, що
купуються;
   Дебет
   3800
   Кредит
   2600, 2620, 2650 - на суму іноземної валюти та банківського
металу, що продаються.
   Одночасно здійснюється бухгалтерська проводка:
   Дебет
   3801 - на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та
банківського металу, що купуються;
   Кредит
   3801 - на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та
банківського металу, що продаються.
 
    6. Відображення в бухгалтерському обліку операцій
    з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських
     металів на міжнародному ринку та на валютному
             ринку України
 
   6.1. На дату розрахунку операції з купівлі іноземної валюти
та банківських металів за гривні на міжбанківському валютному
ринку України відображаються в бухгалтерському обліку такими
проводками:
   а) перерахування  гривні на купівлю іноземної валюти та
банківських металів:
   Дебет
   2800, 2900, 3540
   Кредит
   1200, 1500, 1600;
   б) зарахування придбаної іноземної валюти та банківських
металів:
   Дебет
   1500, 1600
   Кредит
   2900, 3640;
   в) у разі повернення клієнту коштів у національній валюті,
якщо іноземна валюта куплена за курсом, що нижчий, ніж заявлено
клієнтом:
   Дебет
   2900
   Кредит
   2600, 2620, 2650;
   г) закриття  дебіторської, кредиторської заборгованості і
визнання результату від купівлі іноземної валюти та банківських
металів:
   Дебет
   2900, 3640
   Кредит
   3800.
   Одночасно здійснюється бухгалтерська проводка:
   Дебет
   3801 - на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та
банківського металу, що купуються;
   Кредит
   2800, 3540,
   6204 - у разі позитивної різниці між гривневим еквівалентом
купленої іноземної валюти за офіційним курсом гривні до іноземних
валют та її вартістю за курсом купівлі;
   або
   Дебет
   6204 - у разі від'ємної різниці між гривневим еквівалентом
купленої іноземної валюти за офіційним курсом гривні до іноземних
валют та її вартістю за курсом купівлі;
   3801 - на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та
банківського металу, що купуються;
   Кредит
   2800, 3540.
 
   6.2. Операції з продажу іноземної валюти та банківських
металів за гривні на міжбанківському валютному ринку України
відображаються в бухгалтерському обліку на дату розрахунку такими
проводками:
   а) перерахування  суми  проданої  іноземної  валюти  та
банківських металів:
   Дебет
   2900, 3540
   Кредит
   1500, 1600;
   б) отримання суми в гривнях від продажу іноземної валюти:
   Дебет
   1200, 1500, 1600
   Кредит
   2900, 3640;
   в) закриття дебіторської, кредиторської заборгованості  і
визнання результату від продажу іноземної валюти та банківських
металів:
   Дебет
   3800
   Кредит
   3540 - на суму проданої іноземної валюти.
   Одночасно здійснюється бухгалтерська проводка:
   Дебет
   2900, 3640 - на суму отриманої гривні;
   Кредит
   3801,
   6204 - у разі позитивної різниці між гривневим еквівалентом
проданої іноземної валюти за офіційним курсом гривні до іноземних
валют та її вартістю за курсом продажу;
   або
   Дебет
   2900, 3640,
   6204 - у разі від'ємної різниці між гривневим еквівалентом
проданої іноземної валюти за офіційним курсом гривні до іноземних
валют та її вартістю за курсом продажу;
   Кредит
   3801.
 
   6.3. Операції  з  купівлі-продажу  іноземної  валюти  та
банківських металів за іншу іноземну валюту на валютному ринку
України та на міжнародному ринку відображаються в бухгалтерському
обліку такими проводками:
   а) перерахування іноземної валюти та банківських металів на
купівлю іншої іноземної валюти та банківських металів:
   Дебет
   2800, 2900, 3540
   Кредит
   1500, 1600;
   б) зарахування придбаної іноземної валюти та банківських
металів:
   Дебет
   1500, 1600
   Кредит
   2900, 3640;
   в) закриття дебіторської, кредиторської заборгованості  і
визнання  результату від купівлі-продажу іноземної валюти та
банківських металів:
   Дебет
   2900, 3640
   Кредит
   3800 - на суму купленої іноземної валюти та банківських
металів;
   Дебет
   3800
   Кредит
   2800, 3540 - на суму проданої іноземної валюти та банківських
металів.
   Одночасно здійснюється бухгалтерська проводка:
   Дебет
   3801 - на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та
банківських металів, що купуються;
   Кредит
   3801 - на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та
банківських металів, що продаються;
   6204 - у разі позитивної різниці між гривневим еквівалентом
проданої та купленої іноземної валюти за офіційним курсом гривні
до іноземних валют;
   або
   Дебет
   6204 - у разі від'ємної різниці між гривневим еквівалентом
проданої та купленої іноземної валюти за офіційним курсом гривні
до іноземних валют;
   3801 - на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та
банківських металів, що купуються;
   Кредит
   3801 - на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та
банківських металів, що продаються.
 
    7. Відображення в бухгалтерському обліку переоцінки
       активів і зобов'язань в іноземній валюті
           та банківських металах
 
   7.1. Переоцінка (перерахунок  залишків  за  рахунками  в
іноземній валюті в еквівалентні суми в гривнях за офіційним курсом
гривні до іноземних валют) усіх монетарних статей балансу в
іноземній валюті здійснюється під час кожної зміни офіційного
курсу гривні до іноземних валют.
   Курсова різниця від переоцінки монетарних статей балансу в
іноземній валюті в бухгалтерському обліку відображається  за
балансовим рахунком 6204.
 
   7.2. У разі зниження офіційного курсу гривні до іноземних
валют у бухгалтерському обліку здійснюються такі бухгалтерські
проводки:
   а) переоцінка активів:
   Дебет
   Рахунки з обліку активів;
   Кредит
   3800.
   Одночасно здійснюється бухгалтерська проводка:
   Дебет
   3801
   Кредит
   6204;
   б) переоцінка зобов'язань:
   Дебет
   3800
   Кредит
   Рахунки з обліку зобов'язань.
   Одночасно здійснюється бухгалтерська проводка:
   Дебет
   6204
   Кредит
   3801.
 
   7.3. У разі зростання офіційного курсу гривні до іноземних
валют у бухгалтерському обліку здійснюються такі бухгалтерські
проводки:
   а) переоцінка зобов'язань:
   Дебет
   Рахунки з обліку зобов'язань;
   Кредит
   3800.
   Одночасно здійснюється бухгалтерська проводка:
   Дебет
   3801
   Кредит
   6204;
   б) переоцінка активів:
   Дебет
   3800
   Кредит
   Рахунки з обліку активів.
   Одночасно здійснюється бухгалтерська проводка:
   Дебет
   6204
   Кредит
   3801.
 
   7.4. Дебіторська  заборгованість з придбання оборотних і
необоротних  активів  за  іноземну  валюту  та  кредиторська
заборгованість з продажу оборотних і необоротних активів за
іноземну валюту відображаються у бухгалтерському  обліку  за
офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату їх виникнення і
не переоцінюються під час кожної зміни офіційного курсу гривні до
іноземних валют.
 
   7.5. Кредиторська заборгованість з придбання оборотних і
необоротних  активів  за  іноземну  валюту  та  дебіторська
заборгованість з продажу оборотних і необоротних активів за
іноземну валюту переоцінюються під час кожної зміни офіційного
курсу гривні до іноземних валют.
 
   7.6. Переоцінка залишків в іноземній валюті за балансовими
рахунками з обліку нарахованих доходів та витрат здійснюється під
час кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют.
 
   7.7. Переоцінка  доходів  і витрат майбутніх періодів в
іноземній валюті за монетарними активами  та  зобов'язаннями
здійснюється під час кожної зміни офіційного курсу гривні до
іноземних валют до часу їх визнання (відображення за рахунками
доходів і витрат у відповідному звітному періоді).
 
   7.8. Доходи і витрати майбутніх періодів в іноземній валюті
за немонетарними статтями не переоцінюються  в  разі  зміни
офіційного курсу гривні до іноземних валют.
 
   7.9. Внески до статутного капіталу банку в іноземній валюті
переоцінюються за офіційним курсом гривні до іноземних валют до
часу  визнання збільшення статутного капіталу з відображення
курсової різниці за балансовим рахунком 6204.
 
   7.10. Залишки в іноземній валюті за рахунками з обліку акцій
та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, що обліковуються
банком за справедливою вартістю, переоцінюються за офіційним
курсом гривні до іноземних валют  на  дату  визначення  їх
справедливої вартості.
   Курсові різниці від зміни офіційного  курсу  гривні  до
іноземних валют відображаються одночасно з визнанням результату
переоцінки таких цінних паперів до їх справедливої вартості за
такими балансовими рахунками:
   а) у разі переоцінки цінних паперів у торговому портфелі
банку - за рахунком 6204;
   б) у разі переоцінки цінних паперів у портфелі банку на
продаж - за рахунком 5102.
   Боргові цінні папери в іноземній валюті відносяться  до
монетарних статей балансу і незалежно від того, у якому портфелі
обліковуються, переоцінюються під час зміни офіційного курсу
гривні до іноземних валют. Результати переоцінки боргових цінних
паперів відображаються за балансовим рахунком 6204.
{ Пункт 7.10 глави 7 в редакції Постанови Правління Національного
банку N 135 ( z0566-08 ) від 21.05.2008 }
 
   7.11. Залишки в іноземній валюті за рахунками цінних паперів,
що обліковуються за собівартістю, інвестиції до асоційованих та
дочірніх компаній в іноземній валюті не переоцінюються.
 
   7.12.  Переоцінка  позабалансових вимог і зобов'язань в
іноземній  валюті,  крім  вимог  і зобов'язань за похідними
фінансовими інструментами, здійснюється під час кожної зміни
офіційного курсу гривні до іноземних валют. { Абзац перший пункту
7.12 глави 7 в редакції Постанови Правління Національного банку
N 135 ( z0566-08 ) від 21.05.2008 }
   У разі зниження офіційного курсу гривні до іноземних валют у
бухгалтерському обліку здійснюються такі бухгалтерські проводки:
   а) переоцінка позабалансових активних рахунків:
   Дебет
   Позабалансові активні рахунки;
   Кредит
   Рахунки розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція
банку";
   б) переоцінка позабалансових пасивних рахунків:
   Дебет
   Рахунки розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція
банку";
   Кредит
   Позабалансові пасивні рахунки.
   У разі зростання офіційного курсу гривні до іноземних валют у
бухгалтерському обліку здійснюються такі бухгалтерські проводки:
   а) переоцінка позабалансових активних рахунків:
   Дебет
   Рахунки розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція
банку";
   Кредит
   Позабалансові активні рахунки;
   б) переоцінка позабалансових пасивних рахунків:
   Дебет
   Позабалансові пасивні рахунки;
   Кредит
   Рахунки розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція
банку".
 
   {  Пункт 7.13 глави 7 виключено на підставі Постанови
Правління Національного банку N 309 ( z1104-07 ) від 31.08.2007 }
 
   7.13.  Результати  переоцінки  позабалансових  вимог  і
зобов'язань в іноземній валюті та  банківських  металах  за
операціями, що здійснюються за умовами спот, відображаються такою
проводкою:
   а) у разі позитивного результату переоцінки:
   Дебет 3811
   Кредит 6204;
   б) у разі від'ємного результату переоцінки:
   Дебет 6204
   Кредит 3811.
{ Главу 7 доповнено пунктом 7.13 згідно з Постановою Правління
Національного банку N 135 ( z0566-08 ) від 21.05.2008 }
 
   {  Главу  8  виключено на підставі Постанови Правління
Національного банку N 309 ( z1104-07 ) від 31.08.2007 }
 
    8. Відображення в бухгалтерському обліку операцій
        з інкасо банкнот іноземних держав
 
   8.1. У разі прийняття на інкасо банкнот іноземних держав на
суму номіналу банкнот, отриманих від клієнта, за позабалансовими
рахунками здійснюються такі бухгалтерські проводки:
   Дебет
   9830
   Кредит
   991 "Контррахунок для рахунків розділів 96-98".
 
   8.2. Відсилання банкнот іноземних держав до банку-емітента
відображається такими бухгалтерськими проводками:
   Дебет
   9831
   Кредит
   9830.
 
   8.3. У  разі  отримання  суми  грошового  покриття  від
банку-емітента іноземних банкнот здійснюються такі бухгалтерські
проводки:
   Дебет
   1500
   Кредит
   2909.
   Одночасно здійснюється така бухгалтерська проводка:
   Дебет
   991 "Контррахунок для рахунків розділів 96-98";
   Кредит
   9831.
 
   8.4. Виплата клієнту інкасованої суми іноземної валюти та
утримання  комісії  відображаються  такими  бухгалтерськими
проводками:
   Дебет
   2909
   Кредит
   1500, 2600, 2620, 2650,
   6100, 6109, 6110, 6119.
 
    9. Особливості відображення в бухгалтерському обліку
       окремих операцій з банківськими металами
 
   9.1. Бухгалтерський облік операцій з банківськими металами
ведеться аналогічно до обліку операцій з іноземною валютою з
відображенням  за відповідними балансовими та позабалансовими
рахунками.
 
   9.2.  Відображення  в бухгалтерському обліку банківських
металів, отриманих банком на відповідальне зберігання або в
заставу, з фізичною поставкою здійснюється  за  відповідними
позабалансовими  рахунками  з  обов'язковою  фіксацією  таких
характерних ознак цих металів: вид, вигляд (зливки, порошки,
монети),  кількість, проба, виробник, серійний номер зливка,
ампули, банки (за наявності), маса в тройських унціях  (за
наявності) та інші ознаки.
 
   9.3. Операції з банківськими металами, під час проведення
яких не вимагається фіксація характерних ознак цих металів, а
фіксується лише їх маса в тройських унціях та вартість у гривнях,
відображаються залежно від  виду  операції  за  відповідними
балансовими рахунками.
 
   9.4.  Банки  самостійно  визначають порядок обліку маси
банківського металу та ведуть регістри обліку для накопичення
інформації щодо маси банківських металів в грамах та в тройських
унціях з точністю до 0,001 тройської унції з урахуванням вимог
статистичної звітності.
 
 Головний бухгалтер -
 директор Департаменту
 бухгалтерського обліку              В.I.Ричаківська
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка